Știri

O profesie periculoasă – muzeografia.

Trei reprize pentru Castelul Iulia Hasdeu. Secundo tempo (5)

În această situaţiune se constată, pe de altă parte, că procedura la data judecării acţiunii intentate de către secţia financiară a Sfat[ului] Pop[ular] Raion Câmpina, nu a fost îndeplinită cu moştenitorii decedatului Bogdan Petriceicu Hajdău, iar pe de altă parte din decizia civilă no. 2/945 a Curţii de Apel Bucureşti, rezultă că drept urmare a unui litigiu intervenit între cei ce pretindeau a avea calitatea de moştenitori ai numitului decedat, această instanţă a statuat ce persoane au calitatea de moştenitori ai acestuia şi cari persoane deci urmau a fi citate nominal în faţa Tribunalului popular raional Câmpina, ca pârîţi în acţiunea intentată de către Sfatul Pop[ular] al Raion[ului] Câmpina.
În această situaţiune, constatându-se că procedura de citare a părţii pârîte, nu a fost îndeplinită pentru termenul când a fost judecată acţiunea intentată de către Sfat[ul] Pop[ular] al Raion[ului] Câmpina, motivul de recurs invocat de recurent se dovedeşte fondat, în baza art. 304 pct. 4 pr. civ. şi în consecinţă urmează a se casa sentinţa recurată şi, potrivit disp. art. 312 p. 2 lit. a pr. civ., a se trimite cauza spre o nouă judecare Trib[unalului] Pop[ular al] Raion[ului] Câmpina, şi pentru când instanţa de fond va proceda la soluţionarea acţiunii, citând în proces ca pârîţi pe cei ce au calitatea de moştenitori ai decedatului Bogdan Petriceicu Hajdău, potrivit disp. deciziei no. 2/945 a Curţii de Apel Bucureşti – după ce se va verifica dacă această decizie are caracter definitiv – dat fiind că, din certificatul no. 14996/956, eliberat de Curtea de Apel Bucureşti, nu rezultă acest lucru cu preciziune, deoarece nu se arată în acest certificat la ce dată s-a făcut comunicarea deciziei de mai sus, celor ce au figurat în apelul soluţionat prin acea decizie.

Pentru aceste motive / În numele poporului / Decide
Admite recursul declarat de pârîtul Hajdeu Petriceicu Ştefan, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Episcopul Ambrozie no. 7 B, raionul Gheorghiu Dej, în contra sentinţei civile no. 925/953 a Tribunalului popular al raionului Câmpina, pe care o casează şi
Dispune restituirea dosarului la acelaş tribunal, pentru a dispune rejudecarea cauzei potrivit îndrumărilor date prin considerentele prezentei deciziuni.
Definitivă. / Pronunţată în şedinţa publică dela 28 Septembrie 1956.
Preşedinte / C. H. / [ss] C.Hasnaş / Judecători: N.I. / [ss] N. Ionescu / Al.G. / [ss] Al. Giurgiu
Secretar / N.Z. / [ss] N.Zamfir
Până aici a fost Decizia civilă nr. 3165/1956 a Tribunalului Regional Ploeşti. O transcrisesem „aproape în întregime” în referatul din 22 Oct. 1979, adresat autorităţilor vremii, dar, când am dat la tipar Primo tempo (6), o rătăcisem. Scuze. Rejudecând cauza, Tribunalul Raionului Câmpina a dat Sentinţa civilă nr. 277/1957:
TRIBUNALUL POPULAR AL RAIONULUI CÂMPINA REGIUNEA PLOEŞTI
DOS. Nr. 6973/1956
SENTINŢA CIVILĂ Nr. 277 / Şedinţa publică de la 31 Ianuarie 1957
Preşedinte: Nistor Mircea
Ases[ori] Populari: Butuze Reveica şi Bratoiu Ioan / Secretar: Tudoran Letiţia
Pe rol fiind judecarea acţiuniii civile intentată de reclamanta Sfatul Popular al Raionului Câmpina pentru Secţia Financiară, împotriva pârîtului Hasdeu Petriceicu Ştefan, domiciliat în Bucureşti, [Aleea] Episcopului Ambrozie Nr. 7, raionul Gh. Ghiorghiu Dej, privind d[ecretul] 111/1951.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat reclamanta, prin av. jurisco[nsult] Mazîlu Sorin, pârîtul asistat de av. Longinescu şi pârîţii [lect. incertă, O.O.].
Procedura fiind complectă / S-a făcut referatul cauzei, după care, / S-au audiat martorii pe rând şi sub prestare de jurămînt – conform [art.] 193 pr. civ. – ale căror răspunsuri s-au consemnat în procese verbale separate, ataşate la dosar.
Părţile declarând că nu mai au de făcut nici o probă, instanţa le-a dat cuvântul în fond.
Reclamanta, prin av. jurisconsultul său, arată starea de fapt, cerând admiterea acţiunii aşa cum s-a formulat în scris, arătând deasemenea că averea nu a fost administrată de nici un moştenitor, cerând în concluzie ca acest patrimoniu să fie trecut pe mai departe în prop[r]ietatea statului.
Tov. av. Longinescu, pentru pârît, arată că moştenitorii nu au putut să intre în acest imobil, întrucât acest imobil la început a fost administrat de către Societatea Culturală din Câmpina, iar după aceia de trupe militare în 1948 de Unităţi M.A.I. unde au depozitat muniţii, arătând deasemenea că este o lege care protejează monumentele istorice, în concluzie cerând respingerea acţiunii şi să se acorde cheltuieli moştenitorilor.
TRIBUNALUL/ Asupra acţiunii civile de faţă;
Având în vedere efectele şi lucrările dela dosar, se constată că prin adresa No. 7357, din 10 Decembrie 1953, Secţiunea Financiară Oraş Câmpina a cerut trecerea în proprietatea Statului a imobilului „Castelul Iulia Hajdeu”, situat în Câmpina, Str. I.V.Stalin No. 199, în baza Decretului No. 111/1951, iar prin sentinţa civilă No. 923/1953. a Tribunalului Popular Câmpina, admiţându-se acţiunea, s-a dispus trecerea în proprietatea Statului a susmenţionatului imobil, fost proprietatea Bogdan Petriceicu Hajdeu.
Împotriva susmenţionatei sentinţe a declarat recurs pârîtul Ştefan Petriceicu Hajdeu, iar Tribunalul Regional, prin decizia No. 3165, din 28 Septembrie 1956, admite reursul, anulând hotărîrea instanţei de fond, întrucât procedura nu a fost bine îndeplinită, la judecarea în fond a acţiunei, instanţa de fond urmând la rejudecarea cauzei să citeze în calitate de pârîţi pe cei care au calitate de moştenitori ai defunctului Bogdan Petriceicu Hajdeu, menţionat pe decizia No. 2/1945 a Curţii de Apel Bucureşti, dacă aceasta a rămas definitivă.
Având în vedere actele şi lucrările dela dosar, probele administrate în cauză, precum şi susţinerile orale ale părţilor se constată că, în cauza ce-a format obiectul dosarului No. 1266/ 1941, s-au judecat Ervin P.Hajdeu, Ştefan P.Hajdeu, Radu T.Rădulescu, Iulia T. Rădulescu, Enrica Ileana T.Rădulescu, Ana Maria T.Rădulescu B.Luca, Maria Gh. Tănăsescu, Elena Col. Moscu, Ecaterina Vîlcescu, Tania Ionescu [?], Amelia Chiurtescu [?], Margareta Ciocazan, Costică Ciocazan şi Iuliu Dragomirescu, iar prin decizia civilă No. 2 din 27 Iulie 1945, s-a respins apelul făcut împotriva sentinţei civile No. 486/1940, a fostului Tribunal Prahova, prin care se constatase că pârîtul Ştefan Petriceico Hajdeu este moştenitor al defunctului Bogdan Petriceico Hajdeu, sentinţă ce a rămas definitivă. [p. 2]
Având în vedere că în decizia civilă No. 477 din 27 Martie 1953, a Tribunalului Suprem al RPR, se constată că deciziunea No.2/1945, a Curţii de Apel Bucureşti, a rămas definitivă, prin perimarea recursului declarat, împotriva deciziei Curţii de Apel, situaţie faţă de care instanţa urmează a vedea că pârîtul este moştenitorul legal al defunctului Bogdan Petriceicu Hajdeu, fostul proprietar al imobilului în litigiu.
La 27 Februarie 1952, reclamanta încheie un proces-verbal, în care arată că imobilul din litigiu, din 1943 este părăsit şi abandonat, cere în baza D. 111/1951 trecerea în proprietatea Statului.
Având în vedere că potrivit art. 1 lit. d al. prim din D. 111/1951, vor trece în proprietatea Statului bunurile fără stăpân, iar al. următor arată că sunt considerate bunuri fără stăpân, bunurile de orice fel, părăsite de proprietarii lor, necunoscuţi sau absenţi timp de un an de zile.
Potrivit art. 1 lit. d din Decizia No. 6491/1951, a Ministerului Finanţelor, fiind considerate bunuri fără stăpân, potrivit D. 111/1951, ce urmează a se trece în proprietatea Statului, numai acele bunuri care sunt părăsite timp de un an, iar titularu[l] lor este necunoscut sau absent, dispoziţiuni care prevăd astfel două condiţii cumulative, pentru a se aplica disp. art. 1 lit. d din D. 111/1951 şi anume:
Bunul să fie părăsit timp de un an.
Titularul bunului să fie recunoscut ca absent şi să nu fi făcut vreun act de administrare sau conservare.
Având în vedere că, din actele dela dosar, se constată că titularul bunului în litigiu nu este absent sau necunoscut, titularul bunul[ui] din litigiu fiind pârîtul Ştefan Petriceicu Hajdeu, astfel încât cererea nu îndeplineşte condiţiunile cerute de art. 1 lit. d din cele două acte normative suscitate.
Instanţa constată în plus din depoziţiile martorilor care au fost audiaţi, că pârîtul chiar dacă ar fi vrut să facă vreun act de administrare asupra imobilului din litigiu, nu ar fi avut această posibilitate, întrucât din anul 1950 imobilul din litigiu a fost ocupat de trupe MAI, care-l ocupă şi în prezent şi care în mod indubitabil a împedicat pe pârît să facă un act de administrare până la 27 Octombrie 1952, când s-a încheiat procesul-verbal din care s-a considerat că bunurile urmează a fi trecute în proprietatea Statului (martorul Moldoveanu Nicolae, Rădulescu Marieta şi Albu Grigore).
Că, faţă de cele expuse, instanţa constată că acţiunea de faţă nu este întemeiată, urmând a respinge acţiunea.
Văzând şi cererea de cheltuieli de judecată formulată de către pârît, instanţa constată că acesta a cheltuit suma de 600 lei onorar de avocat şi transportul la această instanţă şi la Tribunalul Regional, pentru termene când s-a judecat cauza ce a făcut necesară prezenţa pârîtului, urmează a admite în parte cererea şi a obliga pe reclamanta să plătească pârîtului 400 lei cheltuieli de judecată.
Pentru aceste motive, / în numele poporului / Hotărăşte:
Respinge ca neîntemeiată acţiunea Secţiunei Financiare a Raionului Câmpina, de a se trece în proprietatea Statului, în baza D. 111/1951, a imobilului „Castelul Iulia Hajdeu”, situat în Câmpina, Str. I.V.Stalin No.199, Regiunea Ploeşti.
Obligă reclamanta să plătească pârîtului Ştefan Petriceicu Hajdeu 400 (patru sute) lei cheltuieli de judecată.
Cu recurs în 15 zile dela comunicare.
Dată şi cetită în şedinţă publică astăzi 31 Ianuarie 1957.
Urmează trei semnături indescifrabile.
Şi acum mă întorc şi continui să transcriu Decizia Civilă nr. 1898, din 12 Iunie 1957, a Tribunalului Regional Ploeşti, de unde am lăsat-o la sfîrşitul lui secundo tempo (3):
Această hotărîre, fiind atacată cu recurs de către pârîtul Ştefan Petriceicu Haj(d)eu, acest recurs a fost admis prin deciziunea civilă nr. 3.165 din 28 Septembrie 1956 a tribunalului Regional Ploeşti pentru consideraţiunea că la judecarea cauzei, pârîţii „moştenitori ai defunctului Bogdan Petriceicu Hajdeu” nu au fost citaţi legal pentru că citaţia colectivă trimisă la adresa [p. 2] imobilului fusese restituită cu menţiunea că nimeni nu locueşte în acest imobil, fără ca să fi urmat după aceasta o citare prin publicitate conf. art. 95 pr[ocedură] civilă”, cu îndrumarea ca să fie citaţi drept moştenitori, persoanele menţionate în decizia civilă nr. 2/1945 a fostei Curţi de Apel Bucureşti, dacă se va proba că această hotărîre este rămasă definitivă.
Octavian ONEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare