Știri

O profesie periculoasă – muzeografia

Trei reprize pentru Castelul Iulia Hasdeu. Primo tempo (3)

Merg mai departe cu spicuirea referatului din 22 Octombrie 1979, înaintat de mine secretarului Comitetului Judeţean de partid al judeţului Prahova, Ion Traian Ştefănescu, şi altora, în privinţa inginerului Ştefan Haşdeu, pretinsul succesor al lui B.P.Hasdeu – despre a cărui moştenire este vorba. De cuius successione agitur. Într-o carte de doctorat, despre Amurgul demiurgului : ultimii ani de viaţă ai lui B.P.Hasdeu, apărută la Editura Saeculum Vizual din Bucureşti, în 2007, în care sunt copiate şi documente din studiul meu Vechi încercări de constituire a Muzeului Hasdeu [I] şi II, fără să se menţioneze „modestul apud” – cum i-a învăţat pe toţi cercetătorii, B.P.Hasdeu, dacă tot ne ocupăm de el, afară de d-l I. Oprişan (l-am supărat foc, spunându-i-o în treacăt în cartea mea Şi totuşi, când s-a născut B.B.Hasdeu?, Editura Verva, Câmpina, 1998) şi, per consecutio, de emula acestuia – autoarea spune că De Cujus este „Pseudonimul lui B.P.Hasdeu”! Adică, B.P.Hasdeu mai semnase, în timpul vieţii, cu două cuvinte însemnând româneşte „Mortul” sau „Decedatul” sau „Defunctul”. Vai de capul lui !… Tot acolo mai citim că Ervin Haşdeu şi Ştefan Haşdeu erau fraţi! Cu astfel de ştiinţă nu ne miră că Primăria Câmpina era să piardă, mai anii trecuţi, Castelul Iulia Hasdeu. Noroc cu ingeniozitatea D-lui avocat Constantin Pănoiu. 

După această abatere, mă întorc iar la note. Punând, totuşi, textul referatului între ghilimele. Ca să-l separ de comentariile de acuma. Adăugând neapărat şi nota 59, omisă:
59. 1941 Februarie 22. Jurnalul 2041 Trib. Prahova. Admite valabilitatea certificatului de paupertate.
96. 1942 Sept. 19. Curtea de Apel Buc. – Jurnalul … Termen 24 Oct.
98. 1942 Oct. 24. Curtea de Apel Buc. – Jurnalul… Procedură necompletă. Termen 12 Dec. 1942.
100. 1942 Dec. 12. Curtea de Apel S. IX Buc. – Jurnalul 4927. Să se ceară dos. 1765/1942. Termen la 27 Febr. 1943.
101. 1943 Febr. 27. Curtea de Apel S. IX Buc. Judecă dos. 1763/1942 C.Apel S. VII, 1765/1942 C.Apel S. V-a, dos. 863/1942 C.Apel S. IX în fond, dos. 1266/1941 C.Apel S. IX.
Jurnalul 446. Amână la 27 Martie 1943.
102. 1943 Martie 27. Curtea de Apel S. IX Buc. – Jurnalul 656.
106. 1943 Iunie 12. Rezumat de concluzii.
107. 1943 Octombrie 2. Jurnalul Curţii de Apel nr. …
108. 1943 Dec. 4. Note de pledoarie Iuliu Dragomirescu: Ervin H. şi Ştefan H. n-au depus originale cu forţă probantă, ci copii de pe copii (art. 1188) lipsite de valoare.
Jurnalul … Obligă pe pârîţi şi apelant să depună acte originale.
109. 1944 Februarie 19. Jurnalul …
110. 1944 Martie 19. Note de pledoarie Iuliu Dragomirescu.
111. 1944 Decembrie 8. Curtea de Apel S. IX.
112. 1945 Iunie 27. Decizia Curţii de Apel S. I Bucureşti (nr. 2, civilă).
113. 1945. [Ervin şi Ştefan H. fac recurs.]
114. 1945. Iuliu Dragomirescu – întâmpinare la recursul lui Ervin şi Ştefan H. «Casa lui Hasdeu este intrată virtual de mult în domeniul public şi sub îngrijirea Primăriei Câmpina.» «Deciziunea Curţii fiind pe larg şi complet motivată… rog Înalta Curte să respingă recursul cu cheltueli de judecată.»
Decizia civilă nr. 2 din 27 Iunie 1945 a Curţii de Apel S. IX Bucureşti arătând «că în ce priveşte pe decujus, se susţine că au descins în modul următor:
Ştefan Dominic Hizdeu, fiul lui Gheorghe Hizdeu de Lupaşco, a avut ca fiu pe Ioan Hizdeu, născut în anul 1754 [în realitate în Ianuarie 1743, n. Onea], iar acesta a avut ca moştenitor pe Tadeus Hizdeu [botezat la 1 Mai 1769, n. Onea], care, la rândul lui, a lăsat ca moştenitor pe Alexandru, tatăl lui decujus.
În ce priveşte pe reclamanţii se susţine că ei coboară tot din Gheorghe Lupaşco Hizdeu, care, pe lângă Ştefan Dominic – autorul lui decujus -, a mai avut ca fiu pe Gaspar Hizdeu, născut în anul 1733, care a lăsat pe Petru, iar acesta pe Alexandru Francisc, care a avut ca fiu pe Ştefan Hizdeu, tatăl reclamantului Ervin Hajdeu şi bunicul reclamantului Ştefan Hajdeu, frate cu reclamantul Baron Ervin Hajdeu.
Având în vedere că examinându-se actele depuse de reclamanţi se constată următoarele: [urmează examinarea actelor, n. Onea]
Considerând că, faţă cu cele expuse mai sus, rămâne stabilit că reclamanţii sunt nepoţii în linie colaterală ai def[unctului] Bogdan Petriceicu Haldeu», validează rudenia de sânge pretinsă de Ervin şi Ştefan Haşdeu.
Ne îngăduim o observaţie. Gaspar Haşdeu s-a născut în anul 1733, an în care, în Decembrie, moare tatăl său, Gheorghe Lupaşcu Haşdeu, la vârsta de cel puţin 60 de ani – fiindcă tatăl acestuia, paharnicul Ştefan Haşdeu, murise în anul 1673. Oricum, instanţa s-a dovedit mai precaută decât Ştefan Haşdeu, care îi prezentase un Tabel Genealogic al familiei Petriceicu Haşdeu, în care «Iancul-Gheorghe (numit Lupaşcu)… a murit la 1713».
De altfel, Ştefan Haşdeu nu dovedise o cunoaştere sigură nici a înaintaşilor săi apropiaţi. Astfel, în acelaşi Tabel, Ştefan, fiul lui Alexandru-Francisc, s-a născut când tatăl său avea 60 de ani (26 Decembrie 1855 – 27 Martie 1796); Ştefan-Anton, fiul lui Ştefan, s-a născut când tatăl său avea 10 ani (15 Martie 1866, în Kişber, comitatul Comorn, Ungaria), Ştefan revanşându-şi tatăl printr-o grăbită precocitate.
Ciudăţeniile au fost sesizate de Iuliu Dragomirescu. Ştefan Haşdeu avea să le repare.
Decizia civilă nr. 2 consemnează că «cererea pârîţilor de a se prezenta de către reclamanţi, actele originale care s-au depus în copii” a fost „respinsă, întrucât actele care nu sunt depuse în original, sunt făcute în copii traduse şi legalizate de Ministerul Afacerilor Străine al Regatului României şi pârîţii au contestat pur şi simplu exacta lor traducere».
Abilitatea lui Ştefan Haşdeu s-a dovedit a fi la înălţime. El nu a prezentat în instanţă acte aflate la instituţii din alte ţări, cerute prin Ministerul Afacerilor Străine ci, doar «copii traduse şi legalizate» de acesta. Încât a putut să evite controlul asupra autenticităţii şi veridicităţii lor. Aşa, actul de cununie al lui Alexandru-Francisc arată astfel: 
«Traducere din limba latină
Republica Polonă / Nr. 228/[1]920 // Judeţul: Lwow [Lemberg] / Arhidiocesa: Lwow / Parohia: Winniki
Certificat de cununie
Din partea oficiului parohial al bisericii Romano-Catolice Adormirea Maicii Domnului din Winniki se face cunoscut şi se certifică prin prezentul că in registrele pentru cununaţi al acestei biserici, Vol. 6 pag. 111, se află înscris actul următor […]
Spre credinţa celor de mai sus, semnez prezentul certificat cu mâna mea proprie şi-l întăresc cu sigiliul bisericii.
  [L.S.] Paroh: (ss) Anton Saczyinski.
  Art. 43 T.L. Subsemnatul certific conformitatea acestei traduceri cu textul in limba latină.
Interpret jurat (ss) I. Mikoijensky».
Sau: «Traducere din limba latină / 
Extract / Din registrul pentru cununaţi al parohiei din Magyar-Ovar [Ung. Altenburg], Judeţul Moson, Ungaria, pe anul 1863, Vol. 14, fila 24, eliberat de subsemnatul in mod fidel şi anume: […] Mirele: Ştefan Hizdeu […]
Certific cu semnătura mea proprie conformitate deplină a prezentului extract eliberat in mod fidel şi intărit cu sigiliul parohiei cu registrul pentru cununaţi al bisericei parohiale din Magyar-ovar.
29 August 1864 [L.S.] Paroh. (ss) Martin Steiner.
Art. 43 T.L. Subsemnatul certific conformitatea  acestei traduceri din limba latină.
Interpret Jurat (ss) I. Mikolijinscki».
S-ar putea ca aceste documente să existe, aşa cum s-ar putea şi să nu existe. Pentru a fi avut garanţia lor, ar fi trebuit ca ele să fie cerute statelor polon şi ungar prin Ministerul Afacerilor Străine.
De ce pun la îndoială credibilitatea lor? Cum se vede din nota 11, Ştefan Haşdeu făcea «dovada pretenţiunilor» sale şi cu «scrisoarea particulară a lui Alexandru Haşdeu (Hizdeu) tatăl lui Petriceicu Haşdeu către vărul său Ştefan Haşdeu (Hizdeu) bunicul meu, care dovedeşte legătura între cele două linii colaterale». Iat-o:
Copie legalizată / Traducere din limba Polonă
Stema Familiei Chocim Lipsca 3/15 ziua / …
Iubite Frate, Luiza a sosit la Kirstynico, însă la prima intrare a ei, m’a consternat cu întrebarea: dacă mă învoesc la căsătoria sa cu Munzger? Am răspuns că în mod frăţesc, sincer, mai târziu va fi suficient timp pentru astfel de întrebări, însă dacă dânsa doreşte ex-promptu se află despre părerea mea, atunci fiind astăzi ce[l] mai în vârstă din familie, declar că la această căsătorie nu pot să-mi dau învoire, fiindcă Munzger nu este nobil, ci burghez, prin urmare această căsătorie nefiind echivalentă este dejositară pentru familie, mai departe, că Munzger nu este funcţionar public, ci numai un servitor la Domnii private, şi în consecinţă nu poate să-mi fie cumnat, în sfîrşit, că Munzger este gol fără nici un fond pentru dânsul şi în consecinţă va fi o povară pentru soţia sa etc. / După aceasta Luiza s-a arătat încă o fată proastă, momentan a căzut la pământ, parcă într-o convulziune, am stropit-o cu apă şi i-am spus că să nu-mi joace mai departe comedia, fiindcă sunt deja prea bătrân ca să consimt să fiu jocul ameţelelor şi stropirii, cunoscând prea bine astfel de comedii. Constat din toate acestea, că dna Popiel, care mi-a trimes o epistolă cerându-mi ca să consimt la această căsătorie, este să mă erţi fratele meu pentru sinceritate – o femeie proastă, care a şi bătut capul lui Luiza cu prostii.
A doua zi am călătorit indescifrabil…… în oraş şi Luiza mi-a înmânat o epistolă pe numele bunicei Teifel, rugându-mă s’o predau la poştă. Am luat această epistolă şi m’am dus la oficiul poştal, pentru francare, însă maistrul poştal a obiectat, că în cuvertă este introdusă şi o altă epistolă, cu adresă aparte, ceeace regulamentul poştal nu admite. Am fost constrîns să admit ca maistrul poştal pentru a se convinge despre aceasta să desigileze plicul, precum prevede legea, şi întradevăr s’a invederat o altă epistolă cu adresa lui Munzger. Am fost foarte rău impresionat, fiindcă nu mi-am închipuit că o fată dintr’o casă cum se cade să conducă corespondenţă de dragoste. În consecinţă, fără să expediez această epistolă în două plicuri diferite, am luat sigiliul de pe epistola a doua, şi ambele epistole le trimit anexând şi epistola doamnei Popiel către mine, ca să poţi avea o idee despre această proastă afacere.
Scriu dela mine o epistolă separat la Munzger, obecţionându-i netemeinicia paşilor lui rugându-l ca să absteie să prostească domnişoara, care nu este o partidă pentru un oficialist dela economia lui Lankorow, fiindcă indescifrabil … cavalerilor de Haşdeu, deşi astăzi săraci, este cu mult mai strălucitor decât casa grofilor Lankoron.
 Deci te rog, dragul meu Ştefan,” Iar eu vă rog să revenim săptămâna viitoare. Anticipez că scrisoarea este falsă. 
Octavian Onea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare